Vandaag open van 09:30 - 18:00

Voorwaarden klantenkaart

Algemene voorwaarden
Tuincentrum OSDORP voordeelkaart.


1. Algemeen.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen, het in bezit hebben en het gebruiken van de tuincentrum Osdorp voordeelkaart. Het tuincentrum Osdorp voordeelkaart-programma wordt uitgevoerd door Tuincentrum Osdorp te Amsterdam.
De houder van de tuincentrum Osdorp voordeelkaart heeft bij het invullen van het aanvraagformulier op internet  kennis kunnen nemen van deze algemene voorwaarden en heeft zich door middel van ondertekening van het contract bij ophalen van de voordeelkaart akkoord verklaard met deze algemene voorwaarden.

2. Aanvragen.
Ieder natuurlijk persoon boven de 18 jaar kan via internet een Tuincentrum Osdorp voordeelkaart aanvragen (www.osdorp.nl).

Heeft u geen internet dan vraagt u de kaart aan bij de servicebalie.

De aanvraag wordt door tuincentrum Osdorp beoordeeld en kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. De voordeelkaart kan de volgende dag opgehaald worden bij de servicebalie en is hierna meteen te gebruiken. Per Email-adres kan er 1 voordeelkaart aangevraagd worden.

3. Mogelijkheden.
Met de voordeelkaart profiteert u van speciale aanbiedingen. 
Ook spaart u punten over uw bestedingen: bij iedere 50 cent spaart u 1 punt.
Deze spaarpunt heeft een waarde van 1 eurocent. Op een door u gekozen moment kunt u een aankoop met uw puntensaldo laten verrekenen.
U heeft toegang tot speciale koopavonden met aangepaste prijzen en leuke aanbiedingen.
U kunt profiteren van voorverkopen en wordt eerder op de hoogte gebracht van opruimingen.
De voordelen van de tuincentrum Osdorp seizoenpas krijgt u alleen op vertoon van de voordeelkaart bij de kassa of infobalie.
Kortingen kunnen niet achteraf verrekend worden.
Punten kunnen niet achteraf worden bijgeschreven.

4. Eigendom van de voordeelkaart.
De voordeelkaart blijft eigendom van tuincentrum Osdorp. De voordeelkaart is strikt persoonlijk en uitsluitend voor particulier gebruik.

De voordeelkaart mag niet uitgeleend worden zodat anderen korting krijgen of u de punten van deze transactie. Indien we dit constateren krijgt u een waarschuwing en deze punten zullen worden afgeschreven van uw saldo. Tuincentrum Osdorp kan zonder opgaaf van redenen de voordeelkaart innemen. Indien de kaarthouder de voordeelkaart niet meer wenst te gebruiken, dient deze zijn/haar voordeelkaart in te leveren bij Tuincentrum Osdorp.

5. Wijziging en beëindiging.
Tuincentrum Osdorp behoudt zich het recht voor om de aan de tuincentrum Osdorp voordeelkaart verbonden voordelen te wijzigen en/of in te trekken. Tuincentrum Osdorp behoudt zich tevens het recht voor, het tuincentrum Osdorp voordeelkaart-programma te wijzigen of in zijn geheel te beëindigen. Een dergelijke wijziging of beëindiging zal kenbaar gemaakt worden in de winkel van tuincentrum Osdorp en op onze internetpagina.

Tevens behouden wij ons het recht voor om een voordeelkaart in te nemen dan wel te blokkeren indien wij onrechtmatigheden aantreffen zoals bijvoorbeeld winkeldiefstal, onacceptabel gedrag of onacceptabele uitlatingen.
Het gespaarde aantal punten komt daarmee automatisch te vervallen.
Deze beslissing ligt uitsluitend bij Tuincentrum Osdorp en is niet open voor discussie.

Indien de voordeelkaart 2 jaar niet gebruikt is wordt hij als vervallen beschouwd.
De spaarpunten kunnen dan niet meer verzilverd worden.

6. Waardebonnen.
Tuincentrum Osdorp b.v. geeft waardebonnen uit die op internet gepersonaliseerd geprint kunnen worden. Deze bon ontvangt u alleen als u uw Emailadres invult en aangeeft mailings te willen ontvangen. Per klantkaart mag er maximaal 1 bon ingeleverd worden per actie. Dit wordt na afloop van de actie gecontroleerd. Indien er toch sprake is van meerdere ingeleverde bonnen dan zullen we het teveel uitgekeerde bedrag in mindering brengen van uw puntentotaal en zult u een waarschuwing krijgen.

Bij meerdere overtredingen deactiveren we de kaart zodat deze niet meer gebruikt kan worden.

De gespaarde punten worden niet uitgekeerd en bent u kwijt.
De bonnen mogen niet ingewisseld worden bij aanschaf van kadobonnen.

7. Aansprakelijkheid.
Tuincentrum Osdorp aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van de  tuincentrum Osdorp voordeelkaart, noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met de tuincentrum Osdorp voordeelkaart.

Bij een vermoeden van fraude, misbruik of ander misplaatst gedrag heeft tuincentrum Osdorp het recht om de voordelen die aan het gebruik van de tuincentrum Osdorp voordeelkaart verbonden zijn niet te verstrekken en de voordeelkaart te laten vervallen.

8. Privacy en persoonlijke gegevens.

Waarom dit privacy statement?

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan jouw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel GDPR genoemd), voorschrijft. In dit privacy statement willen wij je hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Tuincentrum Osdorp en heeft alleen betrekking op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Tuincentrum Osdorp op haar website en in haar mailingen naar verwijst. Tuincentrum Osdorp adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit Tuincentrum osdorp

Tuincentrum Osdorp is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Tuincentrum Osdorp.

Tuincentrum Osdorp is bekend onder (KvK) nummer 33237298. Tuincentrum Osdorp is gevestigd en kantoorhoudend in 1069LL Amsterdam aan de Osdorperweg 247 in Nederland, en bereikbaar via het e-mailadres [email protected].  

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Tuincentrum Osdorp kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:

 • Direct van jou: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als je per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons, je een bestelling in onze webshop doet, inschrijft voor activiteiten, de klantenkaart gebruikt of door je te abonneren op onze nieuwsbrief.
 • Via eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website, webshop en klantenkaart verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies.
 • Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Tuincentrum Osdorp op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor Tuincentrum Osdorp optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Tuincentrum Osdorp plaatsvindt. We verwijzen je in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende derden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Tuincentrum Osdorp kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Tuincentrum Osdorp, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Tuincentrum Osdorp verstrekt. Tuincentrum Osdorp kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contact- en accountgegevens, waaronder door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, informatie over je huis, tuin en huisdieren, persoonlijke voorkeuren, social media account(s) en inloggegevens.
 • Betalings- en factuurgegevens slaan wij niet op als je een online betaling doet via een derde partij zoals iDeal. Indien je deze gegevens zelf op een andere wijze verstrekt aan ons, bijvoorbeeld schriftelijk of per e-mail, dan kan het zijn dat wij deze wel opslaan.
 • Website gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website, webshop, klantenkaart en digitale nieuwsbrieven.
 • Gegevens die je indient als je bij ons solliciteert, zoals je CV, motivatie en gerelateerde informatie.

Voor welke doeleinden verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Tuincentrum Osdorp gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van het aanbieden van producten en diensten via onze website, webshop en fysieke winkel en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij je om jouw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

 • Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiele) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten.
 • Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.
 • Voor het maken van analyses omtrent aankoop- en bezoekgedrag in de website, webshop en onze fysieke winkel(s) en het vergelijken hiervan met andere (soortgelijke) winkels waarmee wij een actieve of passieve samenwerking hebben.
 • Om je persoonlijke acties, aanbiedingen, tips en informatie te verstrekken per e-mail en/of post.
 • Het verstrekken van aankoop gerelateerde informatie zoals handleidingen, gebruikstips, informatie, garantiebewijzen, aankoopbewijzen en bijbehorende producten.
 • Het versturen van acties op de verjaardag van (potentiele) klanten.

Tuincentrum Osdorp kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Wanneer je geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kun je gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Tuincentrum osdorp kan je persoonsgegevens delen met aan Tuincentrum Osdorp gelieerde ondernemingen, haar opdrachtgevers, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.

Tuincentrum Osdorp kan gehouden zijn je gegevens te verstrekken vanwege een op Tuincentrum Osdorp rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

Tuincentrum Osdorp heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese wetgeving.

Welke cookies plaatsen wij?

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op jouw apparaat achterlaat, waarmee jouw activiteiten binnen onze website gevolgd wordt. Het betreft bijvoorbeeld:

 • Het IP-adres van de bezoeker;
 • De datum en tijd van het bezoek;
 • De URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
 • De op onze website bezochte pagina‘s;
 • Informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om jouw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door Tuincentrum Osdorp zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie Tuincentrum Osdorp samenwerkt. Hieronder vind je een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de Tuincentrum Osdorp website:

Functionele cookies

Tuincentrum Osdorp plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Analytische cookies

Tuincentrum Osdorp maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

Tuincentrum Osdorp heeft voor het gebruik van Google Analytics een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld. Tuincentrum Osdorp heeft Google geen toestemming gegeven om via Tuincentrum Osdorp verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Tracking- of advertentiecookies

Tracking cookies zijn cookies die gegevens verzamelen over het (internet) gedrag van de gebruiker van de website. Deze tracking cookies worden gebruikt om de gebruiker optimaal gebruik te kunnen laten maken van onze website. Zo worden deze cookies gebruikt om informatie over het bezoek vast te leggen zodat relevante informatie bij een volgend bezoek voor het gemak van de gebruiker kan worden gebruikt door bijvoorbeeld het al invullen van formulieren of aanbieden van advertenties die passen bij het (zoek)profiel van de gebruiker.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Social media

Op onze website kun je informatie via social media delen, via de aanwezige social media knoppen. Via deze knoppen kunnen de betreffende social media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende social media van toepassing.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Tuincentrum Osdorp bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan 24 maanden nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Onder het beëindigen van een overeenkomst wordt in dit geval verstaan het annuleren van een klantenkaart of afmelden van een nieuwsbrief. Indien u uw gegevens volledig wilt laten verwijderen kunt u hiertoe een verzoek indienen (zie onder).

Welke rechten heb jij?

U dient er zelf voor te zorgen dat Tuincentrum Osdorp over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres [email protected] kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Tuincentrum Osdorp, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. Tuincentrum Osdorp zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Tuincentrum Osdorp of aan de wettelijk bevoegde instelling in ons land.

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Tuincentrum Osdorp neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Tuincentrum Osdorp via [email protected]

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop Tuincentrum Osdorp omgaat met jouw persoonsgegevens, dan kun je per e-mail contact met ons opnemen via [email protected].

9. Slotbepaling.
Tuincentrum Osdorp behoud zich het recht voor om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De geldende algemene voorwaarden zijn bij tuincentrum Osdorp in te zien en staan ook op onze internetpagina. Door gebruik te blijven maken van de tuincentrum Osdorp voordeelkaart gaat u akkoord met de wijzigingen van deze algemene voorwaarden.

Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.


Wijziging per 1 januari 2009:
Laatste gedeelte van punt 7.

Wijzigingen per 1 januari 2014:
Laatste gedeelte van punt 5 (Dit punt wordt ingevoerd vanaf 1 januari 2015).

Wijzigingen per 17-05-2018:
privacy policy aangepast naar GDPR.

Schrijf je in en win!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en maak iedere maand kans op een cadeaubon t.w.v. € 25,-

Inschrijven